Yêu cầu thay đổi thông tin định danh khách hàng ưu tiên