Thư mời khách hàng tham gia dịch vụ Khách hàng ưu tiên