Giấy đề nghị chấm dứt sử dụng gói sản phẩm cao cấp Prime