Điều kiện giao dịch chung về khách hàng ưu tiên_song ngữ