VPBank phát hành hơn 925 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn

Tiếng Việt

VPBank vừa quyết định sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng vào ngày 19/6 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/6/2018.Cụ thể, Ngân hàng sẽ phát hành thêm 925.668.770 cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông, giúp ngân hàng tăng vốn lên mức gần 24.963 tỷ đồng.Trong đó, ngân hàng dự kiến phát hành 452 triệu cổ phần để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017; phát hành trên 15 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; phát hành gần 458 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.Các cổ đông sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30,217%; chia thưởng từ nguồn quỹ bổ sung vốn điều lệ và thặng dự vốn cổ phần với tỷ lệ 31,6%.Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm gần 62 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ qua đó dự kiến sẽ tăng từ 15.706 tỷ đồng lên 24.963 tỷ đồng. Trước đó, ngày 28/5, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho VPBank được tăng vốn điều lệ lên mức 25.299 tỷ đồng theo phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Chủ đề: 
Node Order: 
-19
VPBank phát hành hơn 925 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn

VPBank vừa quyết định sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng vào ngày 19/6 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/6/2018.Cụ thể, Ngân hàng sẽ phát hành thêm 925.668.770 cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông, giúp ngân hàng tăng vốn lên mức gần 24.963 tỷ đồng.Trong đó, ngân hàng dự kiến phát hành 452 triệu cổ phần để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017; phát hành trên 15 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; phát hành gần 458 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.Các cổ đông sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30,217%; chia thưởng từ nguồn quỹ bổ sung vốn điều lệ và thặng dự vốn cổ phần với tỷ lệ 31,6%.Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm gần 62 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ qua đó dự kiến sẽ tăng từ 15.706 tỷ đồng lên 24.963 tỷ đồng. Trước đó, ngày 28/5, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho VPBank được tăng vốn điều lệ lên mức 25.299 tỷ đồng theo phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Tin mới nhất