Biểu phí dịch vụ Ngân hàng điện tử

Áp dụng đối với tài khoản VPSuper

  Khách hàng Diamond Khách hàng Diamond Elite Khách hàng thường
DỊCH VỤ INTERNET BANKING
1. Phí đăng ký sử dụng dịch vụ Không thu phí Không thu phí Không thu phí
2. Phí chuyển khoản qua tài khoản VP Super
   Trong hệ thống VPBank Không thu phí Không thu phí Không thu phí
   Ngoài hệ thống VPBank Không thu phí Không thu phí Không thu phí
Tiếng Việt
Icon: 
Node Order: 
4