Biểu phí dịch vụ khác

  Khách hàng Diamond Khách hàng Diamond Elite Khách hàng thường
I. DỊCH VỤ NGÂN QUỸ
1. Phí kiểm đếm Không thu phí Không thu phí 0.03% + chi phí phát sinh thực tế
2. Phí đổi tiền lấy mệnh giá khác
VND Không thu phí Không thu phí 2% (TT: 50.000VND)
Ngoại tệ Không thu phí Không thu phí 2% (TT: 2USD)
II. DỊCH VỤ KIỀU HỐI - WESTERN UNION
1. Nhận tiền kiều hối qua Western Union (ngoại tệ) Không thu phí Không thu phí Không thu phí
2. Chuyển tiền kiều hối qua Western Union Theo biểu phí Western Union Theo biểu phí Western Union Theo biểu phí Western Union
III. DỊCH VỤ KHÁC
1. Phí tư vấn tài chính theo yêu cầu khách hàng Không thu phí Không thu phí Thỏa thuận (TT: 20.000VND/lần)
2. Phí dịch vụ khác Không thu phí Không thu phí Thỏa thuận (TT: 50.000VND/lần)
Tiếng Việt
Icon: 
Node Order: 
5