Biểu phí Dịch vụ Thẻ

  Khách hàng Diamond Khách hàng Diamond Elite Khách hàng thường
I. THẺ THANH TOÁN NỘI ĐỊA VP SUPER
1. Phí phát hành và phí thường niên Không thu phí Không thu phí Không thu phí
2. Phí giao dịch
    Phí vấn tin, in sao kê Không thu phí Không thu phí Không thu phí
    Phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống VPBank Không thu phí Không thu phí Không thu phí
    Rút tiền tại ATM (ngoài VPBank) Không thu phí Không thu phí Không thu phí
3. Phí cấp lại PIN Không thu phí Không thu phí 20.000VND/lần
4. Phí dịch vụ khác Không thu phí Không thu phí 30.000VND/lần
II. THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ VPBANK DIAMOND DEBIT MASTERCARD
1. Phí thường niên
    Thẻ chính Không thu phí Không thu phí 199.000VND
    Thẻ phụ Không thu phí (năm đầu) Không thu phí (năm đầu) 149.000VND
2. Phí rút tiền mặt trong hệ thống VPBank Không thu phí Không thu phí Không thu phí
3. Phí rút tiền mặt ngoài hệ thống VPBank trong nước Không thu phí Không thu phí 0.2% (TT: 10.000VND/lần)
4. Phí rút tiền mặt ngoài hệ thống VPBank ngoài nước 1% (TT: 22.000VND/lần) 1% (TT: 22.000VND/lần) 4% (TT: 100.000VND/lần)
5. Phí truy vấn, in sao kê ngoài hệ thống VPBank Không thu phí Không thu phí 7.000VND
6. Phí thông báo mất cắp, thất lạc thẻ Không thu phí Không thu phí 200.000VND
7. Phí xử lý các giao dịch thẻ quốc tế 2,5%/giao dịch 2,5%/giao dịch 2,5%/giao dịch
8. Phí cấp lại PIN Không thu phí Không thu phí 30.000VND
9. Phí dịch vụ khác Không thu phí Không thu phí 50.000VND
III. THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ KHÁCH HÀNG DIAMOND/ DIAMOND ELITE        KHÁCH HÀNG THƯỜNG
VPBank Diamond World MasterCard
VPBank Diamond World Lady MasterCard
VNA-VPBank Priority MasterCard VNA-VPBank Platinum MasterCard
1. Phí phát hành thẻ Không thu phí Không thu phí Không thu phí
2. Phí thay thế/cấp lại Thẻ/PIN
    Phí phát hành lại thẻ bị mất Không thu phí Không thu phí 200.000VND
    Thay đổi hạng thẻ hoặc loại thẻ Không thu phí Không thu phí 100.000VND
    Cấp lại PIN Không thu phí Không thu phí 30.000VND
    Phí thay thế thẻ (do hư hỏng) Không thu phí Không thu phí 150.000VND
    Phí thay thế thẻ (do hết hạn) Không thu phí Không thu phí Không thu phí
3. Phí thường niên
    Thẻ chính 1.500.000VND Không thu phí 800.000VND
    Thẻ phụ Không thu phí Không thu phí Không thu phí
Xác nhận tài khoản theo yêu cầu của chủ thẻ Không thu phí Không thu phí 50.000VND
Phí thay đổi loại tài sản đảm bảo Không thu phí Không thu phí 100.000VND
Phí trả chậm Không thu phí 5% (TT: 249.000VND - TĐ:999.000VND) 5% (TT: 249.000VND - TĐ:999.000VND)
4. Cấp lại sao kê tài khoản/bản sao hóa đơn
    Sao kê hàng tháng Không thu phí Không thu phí Không thu phí
    Cấp lại sao kê (nhận tại quầy) Không thu phí Không thu phí 80.000VND
    Cấp lại sao kê (nhận qua đường bưu điện đã bao gồm phí chuyển phát) Không thu phí Không thu phí 100.000VND
    Phí yêu cầu bản sao hóa đơn Không thu phí Không thu phí 80.000VND/hóa đơn
5. Tra soát (thu nếu khách hàng khiếu nại sai) Không thu phí Không thu phí 100.000VND
6. Phí ứng trước tiền mặt 4% (TT:50.000VND) 4% (TT:50.000VND) 4% (TT:50.000VND)
7. Phí xử lý giao dịch quốc tế 2,5% 3% 3%
Tiếng Việt
Icon: 
Node Order: 
2