VPBank Diamond World Mastercard

English
Icon: 
Hình ảnh thẻ: 
Giới thiệu: 

Miễn phí thường niên cho cả chủ thẻ chính và thẻ phụ. Hạn mức phê duyệt trước lên đến 300.000.000 đồng. Thời hạn miễn lãi lên đến 55 ngày

Lợi ích vượt trội: 

Up to 10% cash back on all spends

Tính năng vượt trội: 

Credit limit up to VND1b

Transaction limit up to VND300m

Withdrawal limit up to VND70m/day

Free issuance for VPBank Diamond customers

Late fee waiver

Node Order: 
-20
Ảnh đại diện: 
Các liên kết: 
Offer URL text: 
More offers
Offer URL: 
https://www.vpbank.com.vn/uu-dai
Value Proposition Benefits: 
Tiêu đề: 
CUISINE
Nội dung: 

Cashback on everyday spends

Valid for spends from 08/27/2022

Total spending/ billing cycle of VND25 million or more:

 • 10% cashback on dining & fashion spends
 • 5% cashback on supermarket spends

         Capped at VND2,000,000/ month

 • 0.3% cashback on others

           No cap on cashback

Total spending/ billing cycle of under VND25 million
 • 5% cashback on dining & fashion spends
 • 3% cashback on supermarket spends

         Capped at VND1,000,000/ month

 • 0.3% cashback on others

           No cap on cashback

Exclusive sign-up bonus offer
 • VND1.5 million cashback

         Total spending reaches VND5 million within 40 days from the card-opening date, valid for new card issuance from 09/10/2022

 

Tiêu đề: 
CUISINE
Nội dung: 
 

New discounts evaryday at https://www.vpbank.com.vn/uu-dai  

 
 
 
 
 
Tiêu đề: 
FASHION
Nội dung: 

New discounts evaryday at https://www.vpbank.com.vn/uu-dai 

Tiêu đề: 
TRAVEL
Nội dung: 

New discounts evaryday at https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

Tiêu đề: 
OVERSEAS
Nội dung: 
 

Foreign transaction fee:

 • Only 1% (VAT excluded)

 

Ghi chú: 

Note: Please contact to reserve for the best service

VPBank Diamond World Mastercard

Benefits

Up to 10% cash back on all spends

Key features

Credit limit up to VND1b

Transaction limit up to VND300m

Withdrawal limit up to VND70m/day

Free issuance for VPBank Diamond customers

Late fee waiver

Cashback on everyday spends

Valid for spends from 08/27/2022

Total spending/ billing cycle of VND25 million or more:

 • 10% cashback on dining & fashion spends
 • 5% cashback on supermarket spends

         Capped at VND2,000,000/ month

 • 0.3% cashback on others

           No cap on cashback

Total spending/ billing cycle of under VND25 million
 • 5% cashback on dining & fashion spends
 • 3% cashback on supermarket spends

         Capped at VND1,000,000/ month

 • 0.3% cashback on others

           No cap on cashback

Exclusive sign-up bonus offer
 • VND1.5 million cashback

         Total spending reaches VND5 million within 40 days from the card-opening date, valid for new card issuance from 09/10/2022

 

 
New discounts evaryday at https://www.vpbank.com.vn/uu-dai  
 
 
 
 
 

New discounts evaryday at https://www.vpbank.com.vn/uu-dai 

New discounts evaryday at https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

 

Foreign transaction fee:

 • Only 1% (VAT excluded)

 

Note: Please contact to reserve for the best service